MR-SAC

Geachte raadsleden,

Bij deze nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van de medezeggenschapsraad van basisschool "De Verrekijker" die gehouden wordt op dinsdag 12-06-2018 in de leerkrachtenkamer van basisschool "De Verrekijker". Aanvang: 19.15 uur.

  • Opening;
  • Verslag d.d. 29-05-2018
  • concept schooljaarverslag 2017-2018 (zie bijlage)
  • concept schooljaarplan 2018-2019 (zie bijlage)
  • concept schoolorganisatie 2018-2019
  • concept schoolgids 2018-2019 (zie bijlage)
  • Wat verder ter tafel komt

Met vriendelijke groet,

Louise De Bie

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) kent een evenredige vertegenwoordiging van de ouders / verzorgers en het personeel. De MR heeft dezelfde bevoegdheden als de GMR, maar dan alleen voor zaken die de eigen school aangaan. Het gaat dan bijvoorbeeld over de inzet van de beschikbare schoolformatie, het schooljaarplan, de schoolbegroting, de schoolgids en het schoolplan dat eens in de vier jaar opgesteld wordt.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Alle geïnteresseerde ouders / verzorgers zijn van harte welkom. De agenda wordt tenminste één week voor de bijeenkomst bekendgemaakt op de website.
De MR van “De Verrekijker” bestaat uit 2 vertegenwoordigers uit de geleding ouders / verzorgers en 2 personeelsleden

 

Namens de ouders:

Gwen Houben en Duncan Zeedzen

Namens de school:

Ankie Cordewener en Louise De Bie